Skip to website navigation Skip to article navigation Skip to content

1. Geconsolideerde balans per 31-12-2020 (na resultaatbestemming)

bedragen x € 1.000

   
 

verwijzing

31-12-2020

31-12-2019

Activa

   

Vaste activa

   

Materiële vaste activa

5.1

367.047

348.077

Financiële vaste activa

5.2

229

608

Totaal vaste activa

 

367.276

348.685

Vlottende activa

   

Voorraden

5.3

194

200

Vorderingen

5.4

19.698

23.056

Liquide middelen

5.5

57.594

73.334

Totaal vlottende activa

 

77.486

96.591

Totaal activa

 

444.762

445.275

Passiva

   

Eigen vermogen

5.6

247.252

250.317

Voorzieningen

5.7

26.366

31.191

Langlopende schulden

5.8

7.973

8.307

Kortlopende schulden

5.9

163.171

155.460

Totaal passiva

 

444.762

445.275